لیست شهر و روستاهای سلطانیه

شهر سلطانیه مرکز شهرستان می باشد.

فهرست روستاهای شهرستان سلطانیه از توابع استان زنجان، به شرح زیر می باشد:

 • ارجين
 • اولنگ
 • چپ دره
 • طهماسب اباد
 • عباس اباد
 • قلعه
 • كبودگنبد
 • نديراباد
 • يوسف اباد
 • المكي
 • سرخه ديزج
 • علي اباد
 • مشك اباد
 • كاكااباد
 • اقزوج
 • اميراباد
 • برنقور
 • پرنگين
 • چمرود
 • چمه
 • قشلاق
 • كنگه
 • ونونان
 • بوجي
 • خيراباد
 • قره بلاغ
 • بوئين
 • دوسنگان
 • والايش
 • حسين اباد
 • سنبل اباد
 • وير
 • اسداباد
 • تركانده
 • شلوار
 • قياسيه
 • ويك
 • دربندخرابه
 • سلمان كندي
 • خرمدرق
 • كردناب
 • گوزلدره سفلي
 • سبزدرق
 • ساريجالو
 • شكوراباد
 • كردرق
 • گوزلدره عليا/ باش کند

تمامی حقوق برای زنجان یارمحفوظ است .